شبکه مجازی شبستر

:: شهریمیز

https://t.me/Shabestar_Shahrimiz

:: گونئی سسی

https://t.me/guney_sasi

:: شبستر از زاویه ای دیگر

http://shabestari.blog.ir/

:: شهرستان شبستر

https://www.instagram.com/shabestar_county/

:: دنیزسسی

https://t.me/amilii

:: نقد منصفانه

https://t.me/nagdemonsefane

:: یاشیل میشو

http://yashilmisho.com/

:: شهرستان شبستر

https://t.me/shabestartown

:: یاشیل میشو

https://t.me/yashilmishoNGO

شبکه مجازی شبستر

contact @ shbestar . net